Novinky

Super4 dostihová sázka na Megamax-u

07.09.2015 - Už jistě každý zná našich 4 fantastických hrdinů, Prince Alexandra, Gene, Ruby Red a Glamour. Nyní vás volají do hry tito 4 super hrdinové!

Od 21. září do 4. října po každé epizodě seriálu Super 4 hledej naši otázku. Položíme jednu otázku, tak se ti určitě nic neunikne!


Mezi úspěšnými hráči budou vylosované dary Super 4!


Řešení pošlete e-mailem (megamax@ce.amcnetworks.com) do 5. října. Prosím, pošlete dopis z e-mailové adresy, na kterou můžeme odpovědět a můžeme Vás kontaktovat.

 

 Megamax

Hra o ceny

Účast a pravidla hry


 
Hra o ceny (dále jen "Hra") trvá od 21.09.2015 až do 05.10.2015

Organizátorem Hry je MC Networks International Central Europe Kft. (Adresa: 1139 Budapest, Lomb utca 23-27.)

(dále jen "Organizátor")

1. Podmínkou (podmínkami) účasti na Hře o ceny je zaslání odpovědi e-mailem po dobu trvání Hry. Výherce bude vylosován z řad respondentů, kteří dali správnou odpověď.
Hry se mohou zúčastnit pouze fyzické osoby* (dále jen "Hráč"), které nepatří do skupiny určené v bodě č. 1*, jsou způsobilé k právním úkonům*, mají nahlášený trvalý pobyt*, v případě osob, které dosáhly věku 18 let, NEBO nedosáhly 18 let ty, které mají Souhlas pro přijetí podmínek od rodiče nebo opatrovníka*.

1.b Hry se nemohou účastnit:

a. Zaměstnanci, zástupci Organizátora, stejně blízcí příbuzní těchto osob definováni v občanském zákoníku, § 685 bod b).

Do předání cen Organizátor může vyloučit z Hry Hráče v případě, že na cenu není oprávněn z toho důvodu, že osobní údaje, které zadal jsou nepravdivé nebo nesprávné, nebo hráč z jiných důvodů nesplňuje osobní podmínky (označené*) popsané v těchto pravidlech hry. Za chybné údaje poskytnuté Hráčem Organizátor není odpovědný. Hráč je povinen vždy ručit za pravdivost osobních údajů, které poskytl.

2. Hráč má právo účastnit se Hry výlučně pouze jednou e-mailovou adresou. V případě, že se Hráč nezúčastní Hry pouze jednou e-mailovou adresou, Organizátor odstraní všechny jeho soutěže. Každý Hráč se zúčastní slosování jednou, bez ohledu na počet e-mailů, které odeslal. Pokud přijde více e-mailů od stejného Hráče, Organizátor ho může vyloučit z losování.

3. Za nedostatky/chyby v registraci Hráče (např. překlepy jménem, ​​překlepy v e-mailové adrese, překlepy v telefonním čísle atd.). Za neprovedení nebo zpoždění doručení poštou, stejně za škody vzniklé při dodání/přepravě Organizátor a firmy zúčastněné na organizaci nepřevezmou odpovědnost. Hráč bere na vědomí, že Organizátor nepřebírá odpovědnost za technické problémy a za prostoje, potíže v důsledku přetížení systému či serveru, vyskytující se v průběhu Hry.

4. Výhercem bude osoba vylosovaná z osob, které splnily podmínky stanovené v bodu 1.2.3. a které po dobu trvání Hry odeslali správné odpovědi ve Hře.

Cena: 10 ks Super 4 dárků


5. Na e-mailovou adresu zadanou při zaslání odpovědi Organizátor pošle Výherci oznámení o jeho výhře resp. o způsobu převzetí cen, o podrobnostech dodání.

6. Organizátor po losování může zveřejnit jméno Výherce na internetových stránkách Megamax-u (megamax.hu) a na stránce fanoušků na Facebook-u (www.facebook.com/MegamaxTV). Pokud výherce nemůže být dosaženo do 4 pracovních dnů od oznámení, ohledně dané Ceny Organizátor pošle oznámení dalšímu výherci v pořadí (dále jen "Náhradní výherce"). Pro výběr Náhradního výherce jsou směrodatné pravidla pro výběr Výherce. Organizátor vylučuje možnost, aby Výherce nebo Náhradní výherce po uplynutí termínu uzávěrky uplatňovaly jakékoli právo na Cenu, v případě opožděné zpětné vazby již nejsou oprávněni požadovat Cenu, v této souvislosti u Organizátora nemohou uplatňovat žádné nároky.

K převzetí Ceny dochází po včasné zpětné vazbě od Výherce (nebo Náhradního výherce), na místě a v čase dohodnutém Výhercem (nebo Náhradním výhercem), před zahájením akce.

V případě, že cena nebude předána z důvodů, které lze přičíst Výherci (nebo Náhradnímu výherci), na Ceny již dále nemůže mít nárok Výherce (nebo Náhradní výherce) a v této souvislosti u Organizátora nemohou uplatňovat žádné nároky.

Výherce (nebo Náhradní výherce) je povinen spolupracovat s Organizátorem, aby předání ceny se uskutečnilo jako je psané výše.

Hráči berou na vědomí, že účastí ve Hře a přijetím těchto Pravidel Hry dají svůj konečný a neměnný souhlas k tomu, aby podmínky převzetí Ceny byly zaznamenány a tyto záběry s povolením Výherce byly prezentovány na stránce Organizátora na Facebook-u nebo na jeho webových stránkách. Hráči berou také na vědomí, že v souvislosti s těmito nahrávkami nebudou uplatňovat žádné finanční nároky, takových nároků se výslovně a definitivně vzdají.

7. Pokud Výherce má omezenou způsobilost k právním úkonům, spravovat věci v souvislosti s jeho cenou je oprávněn pouze spolu se svým právním zástupcem.

8. Organizátor nepřebírá odpovědnost v případě, pokud přetíženost systému, přerušené připojení k internetu, nebo jakékoli jiné technické chyby, za které není zodpovědný Organizátor omezují účast ve hře a to zejména, pokud registrace členství na webovou stránku bude v zpoždění, nebo nebude realizována.

       Organizátor si vyhrazuje právo, aby odstranil ze stránek Megamax-u fotky a připomínky zobrazující produkty, loga konkurenční společnosti, které jsou obscénní, porušují dobré mravy, jsou urážlivé, případně ubližují, porušují práva na dobrou pověst, jsou neslučitelné s image Megamax-u, tyto bez předchozího upozornění vyloučí ze hry, stejně osobu, která je zaslala.

       Zadavatel si vyhrazuje právo změnit pravidla a mechanismus Hry o ceny. Zadavatel vylučuje svou odpovědnost za případně vznikající jakékoliv typografické chyby v komunikačních materiálech týkající se Hry.

       Organizátor bez jakéhokoli vysvětlení je oprávněn vyloučit ze Hry hráče, který se snaží účastnit Hry nečestně, obcházením podmínek a předpisů obsažených v těchto pravidlech.

       Organizátor si vyhrazuje právo, aby změnil pravidla pro účast a správu dat.

9. Cena nemůže být převedena na jinou osobu a nemůže být vyměněna za hotovost. Povinnost úhrady DPH z Ceny a náklady na přepravu nese Organizátor, nicméně, jiné, případně vzniklé náklady hradí Hráč.

       Organizátor neručí za ceny, svoje nároky této povahy Výherce může uplatnit u výrobce/prodejce, v rámci právních předpisů.


11. Hráč účastí ve hře:

- Dá bezpodmínečný, výslovný souhlas, aby jeho jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo a pokud je výhercem jeho osobní údaje, které jsou potřebné pro komunikaci seznamu výherců, resp. pro předání a převzetí cen, za účelem úspěšné organizace Hry o ceny Organizátor a osoby zúčastněné na organizaci Hry zpracovali v souladu s ustanoveními zákona o sebeurčení a právu na svobodu informací;
- Bere na vědomí, že o předání Ceny se může pořizovat video-, zvukový a filmový záznam, zároveň souhlasí, aby tyto nahrávky nebo jejich části byly později použity na reklamní a propagační účely, bez omezení času a příležitostí a bez zvláštní odměny.

- Bezpodmínečně souhlasí s tím, aby jeho údaje po skončení Hry Organizátor použil a odevzdal na zpracování dat osobě, kterou pověřil s touto činností

- Bere na vědomí, že Organizátor údaje Hráčů nebude spravovat a zpracovat pro jiné účely, než je uvedeno v tomto bodě 11.

12. Hráč svou účastí ve Hře přijme tato pravidla účasti a správy dat.

13. Tuto Hru o ceny Facebook v žádné formě nepodporuje, neschválil ji resp. nespravuje, ani nemůže být spojována s Facebook-em.

V Budapešti, dne 07.09. 2015